Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Tạng Vi diệu pháp: Abhidhamma

Tạng Vi diệu pháp: Abhidhamma

Vi diệu pháp: Abhidhamma là giáp lý vi diệu, thù thắng, cao siêu.
Abhidhamma là một trong ba tạng kinh điển của Phật giáo. (Tam Tạng: Tạng Kinh, Tạng Luật, Tạng Vi diệu Pháp)
Tạng Vi diệu pháp gồm 7 bộ:

  1. Bộ Pháp tụ (dhammasaṅgaṇi): bộ này giải thích tâm sanh, sắc pháp và các câu đầu đề pháp.
  2. Bộ Phân tích (vibhaṅga): bộ này trình bày 18 mục như uẩn, xứ, giới, đế, quyền, duyên khởi, niệm xứ, chánh cần, như ý tục, giác chi, thiền na, vô lượng tâm, đạo lộ, học giới, đạt thông, trí tuệ, tiểu đề, pháp tâm. 18 mục ấy được phân tích theo kinh và vi diệu pháp.
  3. Bộ Chất ngữ (dhātukathā): bộ này luận giải các pháp đề yếu hiệp như uẩn, xứ, giới, đế, bất yếu hiệp bao nhiêu uẩn, xứ, giới, đế.
  4. Bộ Nhân chế định (puggalapaññatti): Thật ra bộ này trình bày sáu pháp chế định là uẩn chế định, xứ chế định, giới chế định, đế chế định, quyền chế định và nhân chế định, nhưng phần lớn nội dung là trình bày đề tài nhân chế định (puggalapaññatti) do đố bộ này được đặt là bộ Nhân chế định.
  5. Bộ Ngữ tông (kathāvatthu): bộ sách trình bày những điểm tranh luận” của các nhánh Phật giáo tách ra khỏi Phật giáo nguyên thủy. Chính do trưởng lão Moggallīputtatissa cùng với 1000 vị thánh Tăng A la hán khác hội nghị để chỉnh đốn quan điểm sai lạc chánh pháp.
  6. Bộ Song đối (yamaka): bộ này luân giải 10 đề tài: căn, uẩn, xứ, giới, đế, hành, tiềm miên, tâm, pháp và quyền song. Các đề tài được luận giả theo hình thức vấn đáp, hỏi xuôi, hỏi ngược và đáp nhận hay bác, hay phân tích. Thí dụ: hỏi rằng “Sắc là sắc uẩn phải chăng?” hay “Sắc uẩn là sắc phải chăng?” Luôn luôn có 2 câu hỏi “mệnh đề hoán vị” như vậy nên gọi là Song dối hay Song luận.
  7. Bộ Vị trí (paṭṭhāna): đây là bộ luận giải quan trọng nhất trong 7 bộ Vi diệu pháp. Bộ này giải về 24 duyên hệ (paccaya) là những định lý cấu tạo các pháp hữu vi, trình bày duyên hệ qua pháp đầu đề tam (tikamātikā)., đầu đề nhị (dukamātikā). Các đầu đề (mātikā) đã nói trong bộ Pháp tụ.
English Tiếng Việt