Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Tin tức » The great Chronicle of Buddhas (Đại Phật Sử – Biên Niên Sử Chư Phật)

The great Chronicle of Buddhas (Đại Phật Sử – Biên Niên Sử Chư Phật)

1. The great Chronicle of Buddhas – Mingun Sayadaw

Summary: Also known as the Mahabuddhavamsa, this book is a large compilation of stories involving the Buddha, formar Buddhas, Buddhist disciples, and former lives. In Theravada Buddhism, biographies of Buddhist monks and nuns are known as Apadana, while the stories of Buddha’s former lives are known as Jataka.

This great chronicle of Buddhas was compiled by Ven. Mingun Sayadaw who had a thorough understanding of the thousands and thousands of Buddhist teachings (suttas).

+ Volume 1.1

. Chapter 1 – Salutation & Intention

. Chapter 2 – Rare Appearance of a Buddha

. Chapter 3 – Sumedha the Brahmin

. Chapter 4 – Renunciaton of Sumedha

. Chapter 5 – The Prophecy

. Chapter 6 – Reflections On Perfections

+ Volume 1.2

. Chapter 7 – On Miscellany

. Chapter 8 – Eighteen Abhabbaṭṭhānas

. Chapter 9 – The chronicle of twenty-four Buddhas

+ Volume 2.1

. Chapter 1 – The Jewel of the Buddha

. Chapter 2 – The Performance of the Ploughing Ceremony

. Chapter 3 – Seeing the Four Great Omens

. Chapter 4 – Removing His Hair and becoming a Recluse

. Chapter 5 – Learning from and Discussing with Āḷāra and Udaka

. Chapter 6 – The Practice of Severe Austerities

. Chapter 7 – The Attainment of Buddhahood

. Chapter 8 – The Buddha’s stay at the Seven Places

+ Volume 2.2

. Chapter 9 – The Buddha Reflecting Deeply on the Profundity of the Dhamma

. Chapter 10 – Hemavata Sutta (the story of Sātāgiri Deva and Hemavata Deva)

. Chapter 11 – Teaching The Practice Of Moral Perfection (From Nālaka Sutta)

. Chapter 12 – Yasa, Son of a Rich Merchant, becoming a Bhikkhu

. Chapter 13 – The Buddha’s first Vassa: Sending out Sixty Arahats

. Chapter 14 – Conversion of the Hermit Brothers and their one thousand Ascetics

. Chapter 15 – The buddha’s visit to Rājagaha

+ Volume 3

. Chapter 16 – The arrival of Upatissa and Kolita

. Chapter 17a – Buddha’s Journey to Kapilavatthu

. Chapter 17b – Appendix: Gotama Buddhavaṃsa (Explanatory Notes)

. Chapter 18 – Showers of ‘lotus-leaf’ at the Assembly of the Royal Families

. Chapter 19a – Ordination of One Thousand Sakyan Princes by the Buddha

. Chapter 19b – The Buddha’s Second Vassa

. Chapter 20 – The Six Princes achieved different Attainments

. Chapter 21 – Story of Sumana, Aggidatta and Jambuka

. Chapter 22 – Founding of Vesali

. Chapter 23 – The Buddha’s Fifth Vassa at Vesali

. Chapter 24 – The Buddha’s Sixth Vassa at Mount Makula

. Chapter 25 – The Buddha’s Seventh Vassa

. Chapter 26 – The Buddha’s Eighth Vassa at the Town of Susumaragira

. Chapter 27a – An Account of Rich Man Ghosaka of Kosambī Country

. Chapter 27b – The Buddha’s Ninth Vassa at Kosambī

+ Volume 4

. Chapter 28 – The Buddha’s Tenth Vassa at Pālileyyaka Forest

. Chapter 29 – The Buddha’s Eleventh Vassa at Brahmin Village of Nāḷa

. Chapter 30 – The Buddha’s Twelfth Vassa in Verañjā City

. Chapter 31 – The Monk Sudinna, the Son of the Kalanda Merchant

. Chapter 32a – The Buddha’s Thirteenth Vassa on Cālika Hill

. Chapter 32b – The Buddha’s Fourteenth Vassa at Savatthi

. Chapter 33 – The Buddha’s Fifteenth Vassa at Kapilavatthu

. Chapter 34a – The Buddha’s Seventeenth Vassa at Veḷuvana

. Chapter 34b – The Buddha’s Eighteenth Vassa at Cāliya

. Chapter 34c – The Buddha’s Nineteenth Vassa also at Cāliya Hill

. Chapter 34d – The Buddha’s Twentieth Vassa at Rājagaha

. Chapter 35 – Story of Māra

. Chapter 36 – The Buddha’s Height Measured by a Brahmin

. Chapter 37 – Story of King Ajātasattu

+ Volume 5

. Chapter 38 – Buddha’s Brahmin Parents in His Previous Existence

. Chapter 39 – How the Āṭānāṭiya Paritta came to be Taught

. Chapter 40 – The Buddha Declared the Seven Factors of Non-Decline for Rulers

. Chapter 41 – Utterings That Arouse Emotional Religious Awakening

. Chapter 42 – The Dhamma Ratanā

+ Volume 6.1

. Chapter 43 – Forty-one Arahat-Mahatheras and their Respective Etadagga titles

+ Volume 6.2

. Chapter 44 – Life Histories of Bhikkhunī Arahats

. Chapter 45a – The Life Stories of Male Lay Disciples

. Chapter 45b – Life Stories of Female Lay Disciples

. Chapter 45c – Life Stories of Rich Men with Inexhaustible Resources

+ The Anudīpanī (on the Great Chronicle of Buddhas)

. Anudīpanī (foreword)

. Chapter 1-3 – Anudīpanī on words and phrases

. Chapter 4 – The Renunciation of Sumedha

. Chapter 5 – The Prophecy

. Chapter 6 – On Pāramitā

. Chapter 1 – The Story of Sataketu Deva, The Future Buddha.

3. Đại Phật Sử – Tỳ Khưu Minh Huệ

Thượng tọa Mingun Sayadaw sanh ngày 11 tháng 11 năm 1911, tại làng Thaibyuwa. Năm lên tám tuổi, Ngài ược gởi đến chùa Mingyaung thuộc vùng Miyingyan để học Phật Pháp cơ bản dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Sayadaw Sobhita. Mười năm sau, Ngài đến chùa Dhammadāna, là một tịnh viện của những bậc cao Tăng thạc ức ẩn cư, ở làng Mingun thuộc quận Sagaing, để học giáo pháp bậc cao.

Năm 1930, Ngài thọ cụ túc giới. Những người bảo vệ của Ngài là Tu nữ Daw Dhammacāri, rất giỏi về Phật pháp và rất nổi tiếng của xứ Mingun, tác giả của bộ Saccavādī-tīkā, và thiện nam U Thwin, một người giàu có và hào hiệp của xứ Yangon. Hai vị mạnh thường quân này được xem như cha mẹ đỡ đầu trên bước đường tu tập của Ngài.

Vào năm 1937, vị thầy Hòa Thượng của Ngài, Dhammanāda Sayadaw, đã viên tịch nên Ngài phải đảm ương công việc điều hành tự viện.

Từ năm lên 13 tuổi, Ngài luôn luôn vượt qua các cuộc khảo thí về Phật Pháp một cách thành công rực rỡ. Đơn cử một vài ví dụ: Năm Ngài được 4 hạ tỳ khưu, Ngài thi đỗ kỳ thi về Pháp hành (Dhammacariya) do hội Pariyatti sāsanahita của Mandalay tổ chức. Đó là kỳ thi rất gay go, chỉ có một ít thí sinh tham dự. Cuộc thi ấy nhằm vào 3 bộ Đại chú giải mà thí sinh phải hoàn thành trong 3 năm. Nhưng tác giả đã vượt qua cả 3 bộ Chú giải chỉ trong một năm và được phong danh hiệu Pariyatti Sāsanahita Dhammacariya Vataṃsikā.

Tuy nhiên, lần ầu tiên Ngài thực sự ược nổi danh Nhà Uyên bác là khi Ngài vượt qua kỳ thi Tipitakadhara, được tổ chức lần ầu tiên và cũng ược xem là kỳ thi khó nhất và lâu nhất. Đúng như cái tên Tipitakadhara ược ặt cho kỳ thi, thí sinh phải tụng nằm lòng hết 3 tạng kinh điển. Hơn nữa, thí sinh phải vượt qua kỳ thi viết hết thảy Tam tạng và Chú giải. Ngài đã trải qua suốt 4 năm đằng đẵng để tham dự khóa thi và cuối cùng, năm 1953 Ngài nhận ược danh hiệu ộc nhất Tipitakadhara Dhammabhandāgārika, nghĩa là “Người mang trong mình Tam tạng Pháp Bảo và Người giữ kho Chánh Pháp.”

Khả năng tụng ọc 16.000 trang kinh điển của Thượng tọa Mingun đã đưa vào cuốn sách Guiness của năm 1985 (Bởi vì cho đến nay, ngoài Thượng tọa ra chỉ có bốn người có được danh hiệu ấy).

Về sự đóng góp của Ngài cho Giáo hội, cần nói thêm rằng trước khi đạt được danh hiệu Tipitakadhara Dhammabhaṇdāgārika, vào lúc hội nghị kiết tập Tam tạng đang tiến hành tốt ẹp, Ngài được chỉ định làm công việc ghi chép Tam tạng để Hội đồng phê chuẩn. Ngoài ra, khi Hội đồng dược triệu tập, Ngài làm công việc của vị Visajaka, là người trả lời những câu hỏiđvề 3 phần của giáo pháp. Người hỏi (Pucchaka) lúc ấy là Ngài Mahasi Sayadaw. Để trả lời những câu hỏi, Thượng tọa Mingun giữ luôn vai trò của cả hai vị trưởng lão Upāli và Ānanda, là hai vị Thánh Tăng từng trả lời những câu hỏi về Luật và Pháp trong cuộc kiết tập Tam tạng lần thứ nhất do trưởng lão Mahā Kassapa chủ trì.

Sau cuộc kiết tập, tác giả chuyên tâm vào công việc biên soạn kinh sách. Theo lời yêu cầu của ông U Nu, Thủ tướng Miến Điện lúc bấy giờ, Ngài bắt tay vào công việc biên soạn bộ Mahā Buddhavaṃsa (Đại Phật Sử), là bộ sách bằng tiếng Miến Điện, nói về những kiếp sống của Chư Phật quá khứ, như đã ược kể lại trong bộ kinh Pāḷi Buddhavaṃsa thuộc Tiểu bộ kinh. Tác phẩm biên soạn gồm 6 bộ, được viết ra thành tám cuốn, khởi biên vào năm 1956 và hoàn thành năm 1969. Tác phẩm này là thành quả vĩ ại nhất của tác giả và cũng là sự đóng góp to lớn cho văn học Phật giáo Miến Điện, được chư Tăng cũng như thiện tín nồng nhiệt tán dương.

MỤC LỤC TẬP 1A

Tiểu sử tác giả
Lời giới thiệu của tác giả
Chương 1:   Kính lễ và phục nguyện
Chương 2: Sự xuất hiện hy hữu của một vị Phật
Chương 3 : Bà-la-môn Sumedha
Chương 4 : Sự xuất gia của Sumedha
Chương 5 :  Sự thọ ký
Chương 6 : Quán xét về các pháp Ba-la-mật

Phụ chú giải

Phụ chú giải CHƯƠNG 1, 2, 3 Định nghĩa Ba-la-mật
Phụ chú giải CHƯƠNG 4 Sự xuất gia của Sumedha
Phụ chú giải CHƯƠNG 5 Thọ ký

Phụ chú giải CHƯƠNG 6 Các pháp Ba-la-mật – Pāramī
A. Bố Thí Ba-la-mật – Dāna Pāramī.
B. Giới Ba-la-mật – Sīla Pāramī 
C. Xuất Gia Ba-la-mật – Nekkhamma Pāramī
D. Trí Tuệ Ba-la-mật – Paññā Pāramī 
E. Tinh Tấn Ba-la-mật – Viriya Pāramī 
F. Nhẫn Nại Ba-la-mật – Khantī Pāramī 
G. Chân Thật Ba-la-mật – Sacca Pāramī 
H. Quyết Định Ba-la-mật – Adiṭṭhanā Pāramī 
I. Từ Ba-la-mật – Mettā Pāramī 
J. Xả Ba-la-mật – Upekkhā Pāramī  

MỤC LỤC TẬP 1B

CHƯƠNG 7: Linh tinh  

1. Thế nào là các pháp Pāramī (Ba-la-mật)? 
2. Tại sao ược gọi là Pāramī?  
3. Có bao nhiêu pháp Pāramī? 
4. Các pháp Pāramī ược sắp xếp như thế nào?   
5. Thế nào là tướng trạng, phận sự, thành quả và nhân cần thiết của các pháp Pāramī?  
6. Những iều kiện cơ bản của các pháp Pāramī 
7. Các yếu tố nào làm ô nhiễm các pháp Pāramī? 
8. Các yếu tố nào làm thanh tịnh các pháp Pāramī?   
9. Những yếu tố nào ối nghịch với các pháp Pāramī? 
10. Các pháp Pāramī ược thực hành như thế nào?   
11. Phân loại các pháp Pāramī như thế nào?  
12. Các pháp Pāramī ược rút gọn như thế nào? 
13. Các yếu tố nào làm thành tựu các pháp Pāramī 
14. Thời gian cần thiết ể thành tựu các pháp Pāramī là bao lâu?  
15. Những lợi ích nào phát sanh từ các pháp Pāramī?  
16. Quả của các pháp Pāramī là gì? 
CHƯƠNG 8: Mười tám bất khả sử xứ 
CHƯƠNG 9: Lịch sử 24 vị Phật Tổ 
1. Đức Phật Dīpaṅkarā 
2. Đức Phật Koṇdañña 
3. Đức Phật Buddhavaṃsa  
4. Đức Phật Sumana  
5. Đức Phật Revata  
6. Đức Phật Sobhita

7. Đức Phật Anomadassī 
8. Đức Phật Pudama  
9. Đức Phật Nārada  
10. Đức Phật Padumuttara 
11. Đức Phật Sumeda  
12. Đức Phật Sujāta  
13. Đức Phật Piyadassī  
14. Đức Phật Atthadassī 
15. Đức Phật Dhammadassī 
16. Đức Phật Siddhattha 
17. Đức Phật Tissa   
18. Đức Phật Phussa 
19. Đức Phật Vipassī 
20. Đức Phật Sikhī 
21. Đức Phật Vessabhū  
22. Đức Phật Kakusandha  
23. Đức Phật Koṇāgamana 
24. Đức Phật Kassapa  

MỤC LỤC TẬP 2

Chương 1 Phật Bảo
Chương 2 Lễ Hạ Điển
Chương 3 Sự Trông Thấy Bốn Điềm Tướng
Chương 4 Sự Cắt Tóc Và Trở Thành Sa-Môn
Chương 5 Học Hỏi Và Luận Bàn Với Alara Và Udaka
Chương 6 Bồ Tát Thực Hành Pháp Khổ Hạnh
Chương 7 Sự Chứng Đắc Phật Quả
Chương 8 Đức Phật Trú Ngụ Ở Bảy Chỗ
Chương 9  Đức Phật Quán Xét Tánh Chất Cao Siêu Cua Chánh Pháp
Chương 10  Câu Chuyện Về Satagira Deva Và Hemavata Deva
Chương 11 Sự Thuyết Giảng Thanh Tịnh Đạo Hảnh
Chương 12 Yasa, Con Trai Vị Đại Thương Nhân, Trở Thành Tỳ -Khưu
Chuong 13 Đức Phật Phái Sáu Mươi Vị A-La-Hán Đi Truyền Bá Giáo Pháp
Chương 14 Sự Giáo Hóa Ba Anh Em Ẩn Sĩ Và Một Ngàn Đạo Sĩ
Chương 15 Đức Phật Viếng Thăm Kinh Thành Rajagaha
Anudipani
Trích Dẫn: Tiếng Đồn Vang Công Bố Sự Xuất Hiện Của Đức Phật
Trích Dẫn: Lời Thỉnh Cầu Đến Vị Bodhisatta Deva
Trích Dẫn: Sự Mang Thai Của Bồ Tát
Trích Dẫn: Chuyền Đi Của Hoàng Hậu Mahamaya Từ Kapilavatthu Đén Devadaha
Trích Dẫn: Sự Đản Sanh Của Bồ Tát
Trích Dẫn: Câu Chuyện Về Ẩn Sĩ Kaladevila
Trích Dẫn: Lịch Sử Tóm Tắt Về Dòng Dõi Đế Vương Của Bồ Tát
Trich Dẫn: Tướng Giọng Nói Có Tám Đặc Tánh Như Giọng Nói Của Phạm Thiên
Trích Dẩn: Những Bài Giải Thích Về 32 Hảo Tướng

MỤC LỤC TẬP 3

Chương 16 : Hai Đạo Sĩ  Upatisa Và Kolita Đến Dưới Chân Đức Phật Toàn Giác
Chương 17: Chuyến Đi Của Đức Phật Đến Kapilavatthu
Phụ Lục Của Chương 17:
Bài Giải Thích Liên Quan Đến Gotama Buddhavaṁsa
Chương 18: Những Cơn Mưa ‘Lá Sen’ Rơi Xuống Hội Chúng Hoàng Gia 
Chương 19: Một Ngàn Vị Hoàng Tử Thích Ca Thọ Phép Xuất Gia Từ Đức Phật
Chương 20: Sự Chứng Ắc Khác Nhau Của 6 Vị Hoàng Tử 
Chương 21: Câu Chuyện Về Sumana, Người Bán Hoa Của Thành Rājagaha
Chương 22: Sự Thành Lập Vesali
Chương 23: Đức Phật Ngự Ở Vesali – Mùa An Cư Thứ Năm
Chương 24: Đức Phật Ngụ Ở Ngọn Núi Makula Mùa An Cư   Thứ Sáu
Chương 25: Hạ Thứ Bảy Và Sự Thuyết Giảng Abhidhamma  Tại Cung Trời Đạo Lợi
Chương 26: Hạ Thứ Tám Của Đức Phật Thị Trấn Susumaragira
Chương 27: Trưởng Giả Ghosaka Của Nước Kosambi

MỤC LỤC TẬP 4

Chương 28: Mùa an cư thứ 10 của Đức Phật tại khu rừng  Pālileyyaka
Chương 29: Hạ thứ 11 của Đức Phật tại làng Bà-la-môn Nāḷa
Chương 30: Hạ thứ 12 của Đức Phật tại thành phố Verañjā
Chương 31: Tỳ khưu Sudinna, con trai của thương nhân Kalanda
Chương 32:
Hạ thứ 13 của Đức Phật tại đồi Calika
Hạ thứ 14 của Đức Phật tại Sāvatthi 
Chương 33:
Hạ thứ 15 của Đức Phật tại Kapilavatthu
Chương 34:
Hạ thứ 17 của Đức Phật tại Veḷuvana
Hạ thứ 18 của Đức Phật tại đồi Cāliyā
Hạ thứ 19 của Đức Phật tại đồi Cāliya
Hạ thứ 20 của Đức Phật tại Rājagaha
Chương 35 : Câu Chuyện Về Māra
Chương 36 : Chiều cao của Đức Phật được đo bởi một Bà-la-môn
Chương 37: Câu chuyện về vủa Ajātasattu

MỤC LỤC TẬP 5

Chương 38  Cha mẹ Bà-la-môn của Đức Phật trong kiếp quá khứ 
Chương 39   Đế Thích Sở vấn 
Chương 40 Những lời thuyết giảng và sự viên tịch Đại bát Niết bàn của  Đức Phật 
Chương 41 Những bài kệ động tâm
Chương 42 Pháp bảo

MỤC LỤC TẬP 6A

CHƯƠNG 43 Câu chuyện về các Đại Trưởng lão
(1)  Đại Trưởng lão Koṇdañña (Kiều Trần Như)
(2)  (2-3) Hai vị Thượng thủ Thinh văn Trưởng lão Sāriputta & Trưởng lão Moggallāna
(4) Đại Trưởng lão Mahā Kassapa  
(5) Đại Trưởng lão Anuruddha  
(6) Đại Trưởng lão Bhaddiya  
(7) Đại Trưởng lão Akuṇdaka Bhaddiya  
(8) Đại Trưởng lão Piṇḍola Bhāradvāja   
(9) Đại Trưởng lão Mantāniputta Puṇṇa  
(10) Đại Trưởng lão Kaccāyana (Ca-chiên-diên) 
(11&12) Hai vị Đại Trưởng lão tên Panthaka  
(13) Đại Trưởng lão Subhūti (Tu Bồ Đề)   
(14)  Đại Trưởng lão Khadiravaniya Revata  
(15) Đại Trưởng lão Kaṅkhā Revata   
(16) Đại Trưởng lão Soṇa Koḷivisa  
(17) Đại Trưởng lão Soṇa Kuṭikaṇṇa  
(18) Đại Trưởng lão Sīvali  
(19) Đại Trưởng lão Vakkali  
(20-21) Đại Trưởng lão Rāhula & Đại Trưởng lão Raṭṭhapāla  
(22) Đại Trưởng lão Kuṇḍa Dhāna  
(23) Đại Trưởng lão Vaṅgīsa  
(24) Đại Trưởng lão Upasena Vaṅgantaputta  
(25) Đại Trưởng lão Dabba  
(26) Đại Trưởng lão Pilindavaccha
(27) Đại Trưởng lão  Bāhiya Dārucīriya  
(28) Đại Trưởng lão Kumāra Kassapa  
(29) Đại Trưởng lão Mahā Koṭṭhika  
(30) Đại Trưởng lão Ānanda  
(31) Đại Trưởng lão Uruvela Kassapa  
(32) Đại Trưởng lão Kāḷudāyī   
(33) Đại Trưởng lão Bākula  
(34) Đại Trưởng lão Sobhita  
(35) Đại Trưởng lão Upāli    
(36) Đại Trưởng lão Nandaka    
(37) Đại Trưởng lão Nanda    
(38) Đại Trưởng lão Mahā Kappina  
(39) Đại Trưởng lão Sāgata    
(40) Đại Trưởng lão Rādha    
(41) Đại Trưởng lão Mogharāja  
PHỤ LỤC Bāvarī vị thầy Bà-la-môn (tiếp theo)

2. Biên Niên Sử chư Phật – Tỳ Khưu Sán Nhiên

– Biên niên sử của Chư Phật- tập 1.

– Biên niên sử của Chư Phật -tập 1 – Phần 1- Chú Minh I

– Biên niên sử của Chư Phật- tập 1 – Phần 1- Chú Minh II

– Biên niên sử của Chư Phật- tập 1 – Phần 1- Chú Minh III

English Tiếng Việt